INSTAL·LACIONS
HIDRÀULIQUES,
AIRE CONDICIONAT
I
BOMBES

Solid Edge, programa d'ulitizació senzilla per fer disseny assistit per ordinador, està pensat especialment per al disseny mecànic i d'instal·lacions. Un dels sectors on Solid Edge s'ha implantat més, és en el camp de la hidràulica, perquè el programa proposa solucions d'alt rendiment pel disseny. Solid Edge disposa d'un mòdul de càlcul de tuberies automàtic, només cal definir el connector d'entrada i el de sortida i automàticament es calcula el camí a seguir. La creació de tubs per coordenades també està contemplada. Solid Edge incorpora la capacitat de dissenyar tubs i conductes dins d'un conjunt. Utilitzat principalment per a conduccions hidràuliques i pneumàtiques, Solid Edge XpresRoute permet fer el  "piping" dels tubs triant de forma automàtica el camí òptim entre dos connectors. Els conductes es modelen en el propi conjunt. El mòdul XpresRoute facilita un flux de treball estructurat que permet definir ràpidament la trajectòria 3D i les propietats del conducte, procedint tot seguit a la seva construcció.
Beneficis:
 • Disseny de tuberies paramètriques i associatives amb la màquina
 • Disseny ràpid de conductes i tuberies rígides evitant obstacles (routing)
 • Definició de radis i angles de doblegats a través de  plantilles
 • Vistes i configuracions de visualització personalitzables
 • Càlcul automàtic de taules de doblegats
 • Vistes d'explosionats, vistes en secció i transparències
 • Càlcul de volums, masses i centres de gravetat
 • Detecció d'interferències
 • Desplegat automàtic de peces de caldereria: Tolves, reactors, tapes...
 • Creació de conjunts de milers de peces
 • Gestió de revisions i documents incorporada
 • Reutilització de la informació per a altres departaments
 • Garanteix l'aplicació de normes ISO