En l'entorn econòmic actual, amb mitjans de producció més complexes, i amb un mercat cada dia més exigent, cada cop és menys eludible aplaçar la necessitat d'augmentar l'eficàcia en afrontar els nous reptes industrials.
Preactor® és una potent eina orientada a la programació de la cadena logística. Com a tal, és capaç de gestionar i controlar tots els canvis que es succeeixen en la programació dels centres productius. L'avantatge d'una eina com Preactor® és la seva característica de programar amb capacitat finita, és a dir, tenint en compte totes les restriccions i incidències que sorgeixen en el dia a dia d'una fàbrica.

 

Augmenti la fiabilitat i capacitat de compromís (CTP--ATP)

Mitjançant les tècniques de programació cap endavant i cap enrere, els treballs es programen per a les dates de lliurament sol·licitades. D'aquesta manera es podran detectar i gestionar de forma anticipada possibles retards, podent inclús generar peticions en els treballs i poder complir al menys amb lliuraments parcials dintre de les dates compromeses.

 

Reducció dels nivells d'inventaris (MP, WIP, PA)

La sincronització d'operacions entre una operació i les següents permet reduir l'inventari en curs que, juntament amb la utilització de tècniques de solapament i buffers de seguretat, generen un efecte directe sobre els temps d'espera de materials que aguaiten per a ser utilitzats en fases posteriors.

 

Sincronització entre departaments (logística, producció i compres)


Mitjançant diferents diagrames de Gantt la informació es fa accessible de forma àgil als diferents departaments implicats: especialment informació relativa a situació de comandes i plaços de lliurament previstos. Tot això podent integrar manteniments preventius, consums de materials, aprovisionaments, etc.

 

Rapidesa i facilitat de canvis en la programació


L'entorn gràfic de l'eina permet veure en tot moment els problemes de planta, de forma que es puguin proposar canvis en el plaç més breu possible. la velocitat d'actuació permet fer simulacions en la programació en qualsevol moment, podent mesurar les conseqüències de forma immediata. Els temps de resposta davant qualsevol incidència o problemàtica es reduiran dràsticament.

 

Múltiples escenaris i simulacions en un únic entorn de treball

La realització de múltiples simulacions de situacions hipotètiques en planta, tals com incloure una màquina nova, assignar nous torns als recursos, afegir comandes d'última hora, etc., permetem millorar l'eficiència de la producció i mesurar els impactes sense cap tipus de cost addicional, de forma ràpida.

 

Increments de producció i productivitat amb els mateixos recursos


Gràcies a la detecció, quantificació i gestió dels colls d'ampolla, així com a la identificació de recursos ociosos es podran aplicar manteniments preventius, canvis de 'layout', particions de treballs per a anivellar càrregues entre centres saturats, etc., tot això li permetrà aplicar tècniques de colls d'ampolla (TOC) i augmentar l'eficiència de la seva planta.

 

Servei i fidelització del client


Detectar de forma anticipada retards previstos en els lliuraments, conèixer l'impacte d'una cunya de producció sobre el pla actual i poder donar una resposta clara, fiable i immediata a qualsevol tipus d'eventualitat que pugui repercutir en el client de forma anticipada, augmentarà la qualitat del servei de la seva companyia. Tot això amb la més moderna tecnologia (SMS, Internet,...) al seu avast.

 


Si vol solucions, contacti amb Infosystems

Web del fabricant:

Preactor is a Registered Trademark of Preactor International.